Biuletyn Informacji Publicznej Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku

Schronisko dla Zwierząt w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Biuletynu Informacji Publicznej Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku.

Data publikacji strony internetowej: 2019-04-30

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-09-22

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-10-21. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2020-10-12.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bożena Granacka, adres poczty elektronicznej b.granacka@schronisko.bialystok.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 502 690 002. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Kierownik Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku

Adres organu odwoławczego: ul. Dolistowska 2. 15-197 Białystok

Adres e-mail organu odwoławczego: schronisko@schronisko.bialystok.pl

Telefon organu odwoławczego: 85 675 3700

Dostępność architektoniczna

Dostępność obiektu Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku, ul. Dolistowska 2

Siedziba biura jednostki budżetowej Schronisko dla Zwierząt w Białymstoku znajduje się na ul. Dolistowska 2. Schronisko jest ogrodzone. Brama i bramka otwierane elektronicznie z biura. Przy bramce jest dzwonek i domofon, przez który można dzwonić w celu załatwienia sprawy. Budynek administracji jest parterowy. Do budynku prowadzą dwa wejścia -od strony ul. Dolistowskiej i z tyłu budynku. Do wejścia od strony ul. Dolistowskiej prowadzą 3 stopniowe schody z poręczą, natomiast wejście z tyłu budynku -1 stopień. Oba wejścia nie są dostosowane do potrzeb osób na wózkach inwalidzkich. Wejście do budynku i korytarze są zbyt wąskie dla wózków inwalidzkich. Toaleta jest dostosowywana do potrzeb osób niepełnosprawnych, ale nie na wózkach (brak możliwości dojazdu). Na parkingu usytuowanym w pasie drogowym przed Schroniskiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Powrót na początek strony